วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จำนวน 3 รายการ) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (420-55-0012) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมขั้วแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง