วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องสูบน้ำ ของโรงสูบน้ำดับเพลิง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซ่อมแซมเครื่องรับ-ส่งวิทยุ(ห้องเวร-ยาม/ตัวแม่) งานป้องกันฯ
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-6271 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมพาหนะ ของกองช่าง (ทะบียน 81-7131 นศ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง