วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลซ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งของเเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
เช่าเต็นท์โดมพร้อมจัดสถานที่ใช้ในการเลือกตั้งฯของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้งฯของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างจัดสถานที่พิธีสมโภชผ้าขึ้นธาตุ (เพื่อโครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วงงาน (เพื่อโครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง