วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายไฮดรอลิค) จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมล้างเครื่องเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา (รหัสพัสดุ 420-50-0009,420-50-0010) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงสถานที่และทำท่าน้ำสำหรับลอยกระทง จำนวน 1 งาน (ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ของ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง