วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการเลือกตั้งฯ ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
แบบพิมพ์บัตรเลือกตั้ง เทศบาลตำบลฉวาง
15  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกชยะหมายเลขทะเบียน 82-6271 นศ (ของกองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งฯ ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใข้ในการเลือกตั้งฯ ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายาง (จำนวน 7 รายการ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง