วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2564
แบบพิมพ์ใบเสร็จมูลฝอยแบบพิมพ์ชื่อเบอร์
18  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งฯ (จำนวน 3 รายการ) ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการเลือกตั้งฯ ของเทศบาลตำบลฉวาง (จำนวน 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุหมืกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
เช่าเต็นท์โดมพร้อมติดตั้งบริเวณสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง