วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 416-52-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างทำการซ่อมแซมไหล่ทางและพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายทะเบียน กค 3668 นศ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง