วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ สำนักงาน กง 5806 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมพาหนะ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 ป้าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง