วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมไดสตาร์ท และระบบครัชรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-1725 นศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบไดสตาร์ท รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมพาหนะ ระบบกรองน้ำมันโซล่าของกองช่าง (รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-4523 นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง