วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-6271 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟแดงจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-7037 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง