วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมติดตั้งจำนวน 9 ชุด ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่ประกอบศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดไทยธรรม จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างตรวจเช็ครถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4523 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ยาและเวชภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7037 นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างตรวจเช็ครถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7131 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่านน้ำมันตามระยะที่กำหนด พร้อมทั้งหลอดไฟ รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง