วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ (กองการศึกษา่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง 5 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ (งานบรรเทาและสาธารณภัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์เสาวิทยุประจำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์ 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง