วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ซีพียู) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมลำโพงฮอนด์ รหัสครุภัณฑ์ 462-54-0014-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เทปกั้นขาว-แดง) จำนวน 1 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อน้ำยากำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ (กองสาธารธณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไฮเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง