วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง(จ้างปรับปรุงสถานที่ลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน(รถตู้) นข 2810 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (จ้างเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (จัดซื้อน้ำดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (ทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพื้นบันใดพนังกั้นน้ำในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างจัดโต๊ะหมู่บูชาประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตลุาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
เช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง