วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟแดง ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ (งานเก็บรายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องบันทึกวีดีโอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง