วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง 5 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ(งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศักดิ์สวัสดิ์อุทิศ นศ.ถ.10-030 (บริเวณหน้าบ้านนายสมบูรณ์) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง