วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กง 5806 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพและสนามกีฬาบ้านวังม่วงในเขตเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อตู้กระจก ขนาด 5 ฟุต (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชม ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการสานกระเป๋าจากกระจูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชม ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการสานกระเป๋าจากกระจูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชม ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการสานกระเป๋าจากกระจูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง