วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษร (สารกำจัดวัชพืช กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสพัสดุ 420-42-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเช่าถังแก๊สพร้อมแก๊ส โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 4 หลอด สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการผึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง