วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอ์ (หมึกคอมพิวเตอร์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อท่อกรองน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักถนนสายทุ่งลาด (บรเวณคลินิคหมอสุริยะ) หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อธงฟ้าตราสัญลักษณ์ จำนวน 50 ผืน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ผ้ามัสลิน ผ้าCotton) สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการทำผ้าบาติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมการทำผ้าบาติก จำนวน 1 ผืน