วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการทำผ้าบาติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ (แผ่นเฟรม) สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการทำผ้าบาติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างผูกผ้าพร้อมผ้าฟ้า ขาว บริเวณรั้วอำเภอ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราาชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตาปี จำนวน 2 จุด ในเขตเทศบาลตำบลฉวาง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างประดับตกแต่งเวทีโครงการจิตอาสาพระราชทาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง