วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ถุงมือแพทย์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซ่มแอร์รถยนต์สำนักงาน (รถตู้) นข 2810 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
เช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ประจำสำนักงนเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน สำหรับงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ,เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุชุดไฟถนน LED (40 ชุด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซุ้มประตูเทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง