วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 5 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะทะเบียน 81-7037 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-6271 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง