วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลฉวาง (บริเวณถนนริมทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเผ้าระวังป้องกันและควมคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู และ ขนาด ๓๒,๒๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง