วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกรอบรูป (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างซ๋อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0006 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-7037 นศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-6271 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจอแอลกอฮอลล์,หมวกคลุมผม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย (แบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ - ตัวลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง