วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(ขนาด 15,000 บีทียู และ ขนาด 32,200 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างจัดจ้างทำโฟมบอร์ด โครงสร้างบุคลากร เทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 1 คืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน 81-1725 นศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (81-1725 นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กง 5806 นศ (แอร์รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7037 นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน กรองน้ำมันพร้อมอัดจารบี รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง