วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์งานกองคลัง) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4รายการ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง