วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อกะทะล้อ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องแลุอปกรณ์ต่างๆ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-6617 นศ และหมายเลขทะเบียน 82-6271 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-6271 นศ (เชื่อมต่อรางรับน้ำเสียเข้าถึงเก็บน้ำเสีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง