วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซม รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3668 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างทำรูปเล่มร่างการติดตามประเมินผลพัฒนาฯและร่างแผนดำเนินงานฯ จำนวน 19 ชุด(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดวื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง