วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อ่างล้างมือ) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.10-022 สายหน้าบ้านนายสุรินทร์ สินเพชร - บ้านายวิศิฐษ์ เสนามิตร หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,888 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.05 เมตร เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์สำนักงาน กง 5806 นศ และ นข 2810 นศ ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (CPU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดระดับ 1-2 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน กง 5806 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง