วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดจ้างทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2,184 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กล่อง (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 55 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อโซฟารับแขกชนิดไม้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง