วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อทรายป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับและเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างทำตรายางของกองสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมชุดเครื่องเสียงแอโรบิค สวน ร. 9 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง