วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์๋คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ งานทะเบียนและบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างดูดส้วมสาธารณะ (สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง