วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อสีจราจรและสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สินต่างๆภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างอาหารรับรองแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน กง ๕๘๐๖ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมส์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อผ้าปาเต๊ะ สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตร การฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง