วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อของรางวัลตอบปัญหาและการแสดงออกและนันทนาการ เด็กและเยาวชน โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้าง อาหารรับรองแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าระบาย โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 การฝึกอบรมการเพ้นผ้าปาเต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการเพ้นผ้าปาเต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกหกกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1725 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง