วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบครัชของรถบรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๒๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมีกพิมพ์สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่้นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 81-7131 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง