วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารเลี้ยงพระ เนื่องในโฮกาศวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างโต๊ะวางของตักบาตรโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวงันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง