วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างสมุดคุ่มือสำหรับโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างทำตัวอักษรพลาสติก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ถาดน้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง