วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อล้อยาง ในการเปลี่ยนล้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ จำนวน 8 เส้น (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟรชไดร์ จำนวน 3 อัน ) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง