วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีนสำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยทาน พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง