วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างจัดสถานที่ โครงการเทศกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการเทสกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเทศกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการเทศกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหหาร โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตร การตัดผมผู้ชายและผู้หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตร การตัดผมผู้ชายและผู้หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตร การตัดผมผู้ชายและผู้หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ร้านวันดี กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง