วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ร้านวันดี กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ร้านพิพัฒน์ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างค่าบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (จำนวน 3 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง