วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7037 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร กรวยจราจร และสัญญาณไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างจัดสถานที่ โครงการเทศกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการเทสกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเทศกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการเทศกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง