วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมไฟไซเรนรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมไฟไซเรน รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3668 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมไฟไซเรนรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเตรียมสถานที่เนื่องในรัฐพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง