วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง ชนิดผ้าใบ จำนวน 2 เส้น (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสาธารสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6617 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องปั๊มลม ) จำนวน 1 เครื่อง