วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเช่าเวที/วัสดุอุปกรณ์ประกอบศาสนพิธีพร้อมผ้าม่าน ผ้าประดับเวที โต๊ะวางสิ่งของประกอบพิธี ค่าโต๊ะหมู่บูชาพร้อมดอกไม้สดและเครื่องสักการะ วันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประดับตกแต่งขบวนรถแห่ผ้าห่มธาตุน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก งานธุรการสำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร(กระถางดอกกไม้,ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง