วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดทพแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊คบุ๊คกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล