วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเตรียมและตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีสมโภชน์จาดพร้อมอุปกรณ์ในการจัดศาสนาพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำแผ่นพับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำรหับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง