วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินในเขตเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุฃภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารสำหรับโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัดุอุปกรณ์สำหรับโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง