วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0068 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างซ่่อมแซมรถเครน ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1725 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-6271 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 13 ถัง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ หมายทะเบียน 81-7037 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง