วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1725 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง สำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1725 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง